4, чл. Поради изложените съображения твърдението, че разпоредбата на § 3 ПЗРЗВ засяга свободата на вероизповедание (чл. The degree developed in Germany in the seventeenth century (c. 2 и 4 от Конституцията Конституционният съд. 13, ал. 1 и чл. Според цитираното вече решение на Конституционния съд свободното упражняване на избраното вероизповедание обхваща и сдружаването на религиозна основа. По волята на законодателя упоменатият конституционен факт е отразен в Закона за вероизповеданията. 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон. In summary, a peer-reviewed demonstration of a successful academic development and international out-look is considered more than compensation for an habilitation where there is evidence of grant applications, well-cited publications, a network of collaborators, lecturing and organisational experience, and experience of having worked and published abroad. As it is an academic degree, this is even valid if the person is not enrolled (or not enrolled anymore) at this institution (Habilitation ad personam). Обстоятелството, че тази констатация може да се разбира и в конститутивен смисъл не променя вече съществуващото фактическо и юридическо положение. Once the habilitation thesis (Habilitationsschrift, often simply Habilitation) and all other requirements are completed, the candidate (called Habilitand/in in German) "has habilitated him- or herself" and receives the degree Dr. habil. Съгласно чл. Правото на гражданите да упражняват избраното от тях вероизповедание чрез сдружаване е свободно и се осъществява единствено при ограниченията на чл. 1, т. 1 от Конституцията) и свободата на съвестта (чл. Конституционният съд намира искането за неоснователно в тази част. На второ място същите разпоредби привилегироват едно вероизповедание – Българската православна църква, като му предоставят статут на юридическо лице и така изключват прилагането спрямо него на реда за регистрация по чл. 7, ал. Създаването, организирането и поддържането на институции на религиозната общност е упражняване на вероизповеданието и според чл. 2, чл. Ако една религиозна институция (юридическо лице) желае да предостави възможност на лице, отделило се (уставно или противоуставно) от нея, да ползва или да се разпорежда с нейно имущество, тя може да го стори чрез общите способи на гражданското право. 2 от чл. 9 от Конвенцията. Когато гражданите желаят създаденото от тях сдружение да се конституира като самостоятелен правен субект, който участва от свое име и за своя сметка в различни по своя характер правоотношения, те следва да го регистрират като юридическо лице. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.co.uk. and/or Dr. 3 от Конституцията право, законодателят осигурява минималните изисквания за правна сигурност. 2 ЗВ). Достатъчно е да се напомни, че главата на Католическата църква (и на държавата Ватикана) Йоан Павел ІІ при посещението си в България посети и Светия Синод. 149, ал. - Legifrance", "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Както личи от направения дотук анализ, оспорените законови норми не засягат правото на свободен избор и упражняване на вероизповедание. 120 от 29 декември 2002 г. С оглед на това отразеното в него не предрешава извода на съда относно спорното право. ): чл. 17, ал. 6, ал. 7, ал. По тези съображения и на основание чл. 6. В закона те отразяват общоизвестни исторически факти, не задължават никого към определено поведение и по същество са разширена редакция на чл. It is usually earned after several years of independent research, either "internally" while working at a university in a position as a Wissenschaftlicher Assistent ("scientific assistant", a position equivalent to assistant professor when filled by a doctorate-holder) or Akademischer Rat (lecturer) or "externally" as a practitioner such as high school teacher, lawyer, etc. 1 издаване на удостоверение от директора на Дирекция “Вероизповедания” на Министерски съвет. k a q o l i k o z , всеобщ) или Арменската апостолическа църква (примерите могат да бъдат умножени) не задължава никого. 18, ал. In the field of free regulated professions, protected by a professional body (architects, lawyers, engineers, doctors, pharmacists, journalists ...), it identifies the state examination, more properly called "state examination for the qualification for the exercise of professions" that allows the already graduated students or the ones having the necessary titles to register in the list of professionals and work. However, in order to actually practice the profession it is necessary to register with the relevant professional association and, if the profession is exercised independently, it is necessary to have a VAT number. 2 ЗВ, § 2, ал. 10, ал. [9][10] Depending on the field, the French Habilitation requires consistent research from 3 to 10 years after appointment as an Associate Professor (Maître de Conférences), a substantial amount of significant publications, the supervision of at least one PhD student from start to graduation, and a successful track record securing extramural funding as a principal investigator. 490, ал. 18 МПГПП. Since 2006, in some federal states of Germany, there have been new restrictions by the federal laws regarding the degree of the doctoral thesis which allow only excellent candidates to enter the process of Habilitation. Badges 5 Inventory Reviews 1 Groups 3 Team *Veteran* 26 Members. Оспорената разпоредба съдържа две забрани по отношение на лицата, които към влизане на закона в сила са се отделили от религиозна институция в нарушение на устава й. Едната от тези забрани – за използване на идентично наименование, не противоречи на Конституцията и не е в несъответствие с чл. 9, т. От това следва, че изборът на патриарх е гарантиран срещу държавна намеса от закона. Due to extreme scarcity of tenure track positions in Italy, the ASN habilitation validity has been recently increased to 9 years through a government's decree in October 2019. Разпознаването им като правни субекти е затруднено. № 11/1992 г. и ,от друга страна, изключва от обхвата на обясненото понятие нерегистрираните и новосъздадените религиозни общности. [5][6] In the sciences, publication of numerous (sometimes ten or more)[7] research articles is required during the habilitation period of about four to ten years. A further problem comes with funding support for those who wish to pursue a habilitation where older candidates often feel discriminated against, for example under the DFG's Emmy-Noether programme. Currently Offline. 6, ал. Това личи ясно от контекста на разпоредбата – става дума за лица, отделили се от институцията в нарушение на утвърдения в устава ред. 13, ал. Guarda gli esempi di traduzione di sentenza nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica. In reaction, a new federal law was passed, giving the states more freedom regarding habilitations and junior professors. Според съдиите Димитър Гочев, Неделчо Беронов, Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева, Васил Гоцев и Людмил Нейков искането е основателно и трябва да се уважи по следните съображения: Съгласно чл. 17 от Конституцията. 3 от Конституцията. [citation needed], as well as at the Federal University of São Paulo (UNIFESP). 2 и чл. То може да го изменява, когато прецени това за необходимо, като приеме друго решение по всеки от въпросите, които могат да бъдат уредени с устава. 1 и 2 от Конституцията. Затова трябва да се отхвърли. Делото е образувано на 3 февруари 2003 г. по искане на 50 народни представители от ХХХІХ Народно събрание. 2 УБПЦ) на каноничното право и могат да бъдат променяни само от вселенски събори. Изложеното не се отнася за Българската православна църква. Nel caso di domanda di nulla … Пределите на свобода на вероизповеданията се определят от наличието на други ценности, които също са конституционно защитени. The ASN habilitation is valid for 6 years, but a candidate can apply again to renew his or her habilitation 4 years after having received it. Не съществува правова държава в света, чието конституционно или гражданско право да позволяват разпореждане с чужда собственост или ползването й без правно основание против волята на собственика. Те нямат характера на вътрешни отношения. 37, ал. nat. Отразяването на това конституционно положение на законово равнище не е и не може да бъде противоконституционно. 3 от допълнителната разпоредба, както и § 2, ал. It depends on the state or on the university whether the habilitation counts de jure as an additional doctorate separate from the original one (in which case he or she would be a Dr. rer. Едва ли е необходимо да се повтаря, че всички разгледани (и оспорени в искането) положения са установени напълно автономно и едностранно от самата Българска православна църква и записани в нейния устав. Те също подлежат на регистрация, но вписването им се извършва служебно в закрито заседание от съда. Както беше споменато, посочените характеристики се основават на общите източници ("учението и каноните на Вселенската църква" – чл. 3 и 4 ЗВ не противоречат на Конституцията и искането следва да бъде отхвърлено като неоснователно. В подкрепа на направения извод се сочи, че оспорената разпоредба е функционално свързана с чл. В тази разпоредба е предвиден редът за установяване на правоприемственост между регистрирано вероизповедание и съществували религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица в периода до 1949 г. Така предвиденият ред включва издаване на удостоверение относно правоприемствеността от директора на Дирекция “Вероизповедания” на Министерския съвет. Всички упоменати факти спадат към категорията на общоизвестните факти и се подразбират в разпоредбата на чл. Очевидно основният въпрос пред съда в този случай не е традиционността на оспорената уредба, а дали и доколко законовото й възпроизвеждане е намеса във "вътрешноорганизационния живот" на Българската православна църква или в нейното "обществено проявление". 13, ал. № 3/2003 г. Няма задължение за регистрация на такава общност. In practice, however, on many occasions schools extend the deadlines for habilitation for most scholars if they do not make it in time, and there is evidence that they are able to finish it in the near future. 3 от Конституцията – "Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата". GENEVA (5 February 2020) – The UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Philip Alston, applauded a landmark ruling by the District Court of the Hague in The Netherlands today. The ASN habilitation also allows to compete for 3-years tenure-track assistant professorship positions (called RTDb in the Italian system, as for "ricercatore a tempo determinato di tipo b"). Затова то не съдейства за поддържане на търпимост между тези общности и противоречи на произтичащото от посочени разпоредби задължение на държавата да гарантира толерантността между такива общности. 3, изр. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за вероизповеданията. Неравните правни условия и ред за създаване на религиозни институции обосновават неравнопоставеност на гражданите пред закона при упражняване на правото им по чл. От друга страна, същата забрана, като изключва възможността за самостоятелното решаване на определени имуществени въпроси между религиозни институции и отделилите се от тях лица, не само не допринася, но и пречи за създаването и поддържането на търпимост между различните религиозни общности.